ปีพ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้รับรางวัลประเภท
สุดยอดนวัตกรรมสินค้าทางการเกษตร จากพณฯ
ท่านนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
โดยสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

 
      ปีพ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่
รางวัลสุดยอดสารอินทรีย์ที่ให้ผลผลิตสูง และรางวัล
ชุบชีวิตเกษตรกรไทยสู่อนาคตใหม่ จากพณฯ ท่าน
นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดย
สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย