วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

     การทำธุรกิจในทุกสาขาอาชีพในปัจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้กันอย่างมากมาย เพื่อเป็นการ
ช่วยลดแรงงาน ลดต้นทุน ลดเวลาในการผลิต เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจหลักของภาคธุรกิจ ถ้าใครเป็นเจ้าแห่ง
เทคโนโลยีหรือเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแล้ว ก็จะสร้างความร่ำรวยได้ในระยะเวลาอันสั้น
     วันนี้ บริษัท โอทูอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้นำเทคโนโลยีการเพิ่ม ผลผลิตด้านการเกษตรเข้ามาทำ
การตลาด เพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์สูงสุดในทุกๆ ด้าน ถึงแม้การเปลี่ยนแปลงในระยะแรก จะต้องใช้เวลา
ทำความเข้าใจกับเกษตรกร แต่ท้ายสุดแล้วเกษตรกรก็ต้องหันมาใช้เทคโนโลยีนั้นๆ ที่มิอาจปฏิเสธได้ ท่านเป็น
บุคคลหนึ่งที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้เข้ามาอบรม และนำเทคโนโลยีการเกษตรนี้ไปเผยแพร่เกษตรกรทั่วประเทศ
ให้รู้จัก เพราะวันหนึ่งเกษตรกรก็ต้องหันมาใช้เทคโนโลยีนี้ ท่านพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเดินไปพร้อมกับเรา


     การแข่งขัน การบริหารชีวิตของแต่ละคนล้วนแล้วไม่มีช่วงเวลาให้เว้นว่างได้เลย เพราะสรรพสิ่งบนโลกนี้
ก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีเช่นกัน การที่คนเราประมาทในการดำเนินชีวิต และคิดแบบเดิมๆ นั้น เท่ากับเราได้
ทำลายโอกาสดีในชีวิตของเราเองให้หมดไปเรื่อยๆ นั่นเอง และการดำเนินชีวิตให้มีความสุขความสำเร็จได้นั้น
ต้องมีความพร้อมหลายๆด้าน เช่น บ้าน รถยนต์ เงินทอง และทรัพย์สินอื่นๆ และการที่เราจะมีทุกสิ่งได้นั้น
ตัวเราต้องมีความพร้อมทีจะพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกให้ได้ ณ ปัจจุบัน
บริษัท โอทูอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คือ อีกหนึ่งทางเลือกที่มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน ที่จะนำทุกท่าน
ไปสู่จุดหมายแห่ง ความสำเร็จได้เพียงง่ายๆ และเราขอต้อนรับท่านเข้าสู่ความสำเร็จกับครอบครัวโอทูฯ

ความมั่นคง

     บริษัทโอทู ได้เจริญเติบโตมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้ให้ความสำคัญ
กับการสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรอยู่เรื่อยมา เพื่อหวังสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกโอทู ดังนี้

บริษัทฯ

สินค้า

     ได้ลงทุนสร้างสำนักงานใหม่ในปี พ.ศ. 2554
มูลค่ากว่า 350 ล้านบาท ย่านรามอินทรา ซอย 87
โครงการสร้างศูนย์ฝึกอบรมสำหรับสมาชิกใหม่
4 ภูมิภาค ห้องแล็บในการค้นคว้าวิจัยและศูนย์
การเรียนรู้ให้กับสมาชิกใหม่ เรามีโรงงานที่ผลิต
สินค้าเป็นของตัวเองบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
กับสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย บริษัทฯ ได้รับ เกียรติคุณ เกียรติบัตรและรางวัลฯ อย่างมากมาย

     เรามีนักวิทยาศาสตร์ เพื่อคิดค้นงานวิจัยใหม่ๆ
สินค้าเป็นนวัตกรรมใหม่ในวงการเกษตร สามารถ
พิสูตรทางวิทยาศาสตร์ได้

แผนการจ่ายผลตอบแทน

ระบบ

     จ่ายได้จริง และเป็นธรรมกับสมาชิกที่ทำงาน

     บริษัทฯ มีระบบและนโยบายสร้างคนใหม่
ให้ประสบความสำเร็จ