กฎระเบียบการสมัครสมาชิก

ระเบียบการสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายอิสระ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ 100 บาท
 • อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • มีสำเนาบัญชีธนาคารกรุงเทพ
 • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 • บัตรสมาชิกประจำตัวผู้จำหน่ายอิสระ
 • ได้รับส่วนลดจากการซื้อสินค้าราคาขายปลีก 5-30%
 • ได้รับสิทธิ์ในการรับโบนัสรายวันตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • ได้รับสิทธิ์ในการรับค่าโบนัสรายเดือนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • ได้รับสิทธิ์ในการรับค่าแมชชิ่งโบนัสตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • จุดเด่นของ บริษัท โอทู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 • สินค้ามีคุณภาพสูง
 • ไม่ต้องจับคู่จ่าย ไม่ต้องมีซ้าย + ขวา
 • ไม่ต้องรักษายอดรายเดือน
 • ตำแหน่งขึ้นแล้วไม่มีตก
 • ไม่จำกัดรายได้รายวัน รายเดือน และแมชชิ่งโบนัส
 • เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่สลับซับซ้อน
 •  

  กฎระเบียบการทำงาน

  ระเบียบและเงื่อนไขการเป็นผู้จำหน่ายอิสระ

  • ผู้จำหน่ายอิสระต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป นับถึงวันสมัคร และต้องมีผู้แนะนำที่เป็นสมาชิกอยู่ก่อนแล้ว
  • การสมัครเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระ ทางบริษัทฯ กำหนดให้ใน 1 ครอบครัว (สามี, ภรรยา, บุตร) ในครอบครัวเดียวกันสมัครทำธุรกิจได้เพียง 1 รหัสสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระเท่านั้น
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาการรับสมัคร และการอนุญาตให้จำหน่ายสินค้า รวมถึงการรับผลตอบแทนจากการจ่ายผลประโยชน์ ถ้าบริษัทฯ สืบทราบและมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่า มีการจัดจำหน่ายสินค้าโดยบุคคลอื่นๆ ที่บริษัทฯ ไม่ได้อนุญาตให้จัดจำหน่าย และกระทำให้องค์กรและบริษัทฯ เสียหายจะดำเนินตามกฎหมาย แก่ผู้กระทำความผิด
  • การสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทฯ มีอายุนับจากวันที่บริษัทฯ ประทับตรารับสมัคร
  • สมาชิกผู้จำหน่ายอิสระพึงเข้าใจว่า ตนเองเป็นคู่สัญญาอิสระ ไม่ใช่ลูกจ้างหรือตัวแทนของบริษัทฯ แต่อย่างไรสมาชิกผู้แทนจำหน่ายอิสระต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลบริษัทฯ และสินค้าที่เกินความเป็นจริงตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • ผู้จำหน่ายมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และ พ.ร.บ. ขายตรง และตลาดแบบตรงอย่างเคร่งครัด
  • การจ่ายผลประโยชน์ ส่วนลด หรือค่าตอบแทนใด ที่ผู้จำหน่ายอิสระได้รับมาจากการซื้อ / ขายสินค้าเท่านั้น ไม่ใช่มาจากการแนะนำคนเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทฯ
  • การสมัครเป็นผู้จำหน่ายอิสระ เริ่มจากการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร บริษัทฯ มิได้บังคับให้ต้องซื้อสินค้าส่วนผลตอบแทน
  • หรือผลประโยชน์ที่ผู้จำหน่ายอิสระพึงจะรับจากการคำนวณตามแผนการตลาดนั้น
  • ผู้จำหน่ายอิสระต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น
  • ผู้จำหน่ายอิสระต้องไม่กล่าวอวดอ้างหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เกินความจริงที่บริษัทฯ กำหนดไว้
  • ผู้จำหน่ายอิสระต้องไม่บังคับหรือแนะนำให้ลูกค้าและสมาชิก ซื้อสินค้ากักตุนเกินความจำเป็นต่อการบริโภค หรือจำหน่าย
  • ผู้จำหน่ายอิสระ สมาชิก หรือลูกค้า ไม่พอใจสินค้าสามารถขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า โดยนำสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใบเสร็จรับเงินภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และออกใบเสร็จรับเงิน
  • ผู้จำหน่ายอิสระสามารถขอยกเลิกการเป็นสมาชิกภายใน 30 วัน นับจากวันที่สมัคร โดยการยื่นหนังสือแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมส่งคืนคู่มือดำเนินธุรกิจและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายที่ได้รับจากบริษัทฯ โดยครบถ้วน เมื่อบริษัทฯ พิจารณารับคืนแล้ว จะคืนเงินค่าสมัคร 90% ของค่าสมัครภายใน 15 วัน
  • ในกรณีผู้จำหน่ายอิสระ มีการสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก เพื่อเปิดเป็นศูนย์บริการ หากมีความประสงค์จะหยุดทำการศูนย์บริการ สามารถคืนสินค้าและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายที่มีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด บริษัทฯ จะจ่ายคืนสินค้า และอุปกรณ์เต็มจำนวนที่นำส่งคืนบริษัทฯ จริง ยกเว้นสินค้าหรืออุปกรณ์ที่ชำรุดบริษัทฯ จะไม่รับคืน
  • ลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปแล้ว แต่ไม่ได้ใช้สินค้านั้น มีความประสงค์จะขอคืนสินค้า อันไม่ได้เกิดจากความไม่พอใจคุณภาพสินค้าบริษัทฯ จะหักค่าบริการ 20% ของราคาสินค้า และสินค้านั้นต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ทั้งนี้จะต้องคืนสินค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า และบริษัทฯ จะเรียกเก็บคืนคอมมิชชั่นจากผู้จำหน่ายอิสระที่เป็นผู้แนะนำขายสินค้าตามข้อบังคับของ พ.ร.บ. มาตราที่ 25
  • ห้ามขายสินค้าต่ำกว่าราคาสมาชิก หากตรวจพบ จะทำการยกเลิกรหัสสมาชิกทันที
  • ผู้จำหน่ายอิสระที่สมัครแล้ว ไม่สามารถสมัครในสายงานอื่นอีก เว้นแต่จะทำการลาออกจากการเป็นสมาชิกที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 90 วัน จึงจะสามารถสมัครใหม่ได้
  • ผู้จำหน่ายอิสระต้องไม่สัญญาหรือว่าให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกในสายงานอื่น
  • เพื่อให้มาสมัครในสายงานตนอันเป็นเหตุผลทำลายธุรกิจของบริษัทฯ ถ้าบริษัทฯ สืบทราบและมีหลักฐานที่เชื่อถือได้จะทำการตัดรหัสผู้จำหน่ายอิสระนั้นทันที
  • ผู้จำหน่ายอิสระต้องไม่กล่าวร้ายต่อบริษัทฯ และผู้บริหาร และชักชวนบุคคลอยู่ใต้สายงานตนเองและสายงานอื่นไปร่วมธุรกิจขายตรงบริษัทอื่น ถ้าบริษัทฯ สืบทราบและมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ จะทำการตัดรหัสผู้จำหน่ายอิสระนั้นทันที
  • บทลงโทษหากผู้จำหน่ายกระทำผิดกฎระเบียบข้ออื่น (1) ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา (2) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร (3) ระงับการจ่ายผลประโยชน์จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไข (4) ตัดสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกของบริษัทฯ
  • ในกรณีมีข้อพิพาท ระหว่างผู้จำหน่ายอิสระ การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด